Thu Ạ Ời

Cái mùa chi kỳ, nó làm người ta thành thi sĩ – không một bài thơ cũng phải có một câu, không sao thờ ơ được – Mùa Thu ơi .

Đọc tiếp “Thu Ạ Ời”